Základné informácie

Miesto konania: Mestská športová hala v Trnave, Rybníková 15, Trnava
Dátum konania: 3.2.2024
Organizátor: Klub plastikových modelárov Jolly Rogers Trnava
Kontakt: Radoslav Drobný, administrátor súťaže, +421 917 558 404, info@modelcon.sk

Harmonogram

07:00 – 10:00 Registrácia modelov
09:00 – 15:00 Výstava modelov pre verejnosť
10:00 – 13:00 Hodnotenie modelov
15:00 – 17:00 Vyhlásenie výsledkov

Hodnotenie a ceny

Porota ocení v každej súťažnej kategórii spravidla 3 modely bez určenia poradia, počet ocenených modelov závisí od počtu súťažných modelov a ich kvality. Ocenený model získa diplom a plaketu, v žiackych a juniorských kategóriách aj vecnú cenu.

Porota je 3-členná, okrem domácich porotcov budú v nej zastúpení aj porotcovia z iných modelárskych klubov. Konečné slovo v nerozhodných situáciách má domáci porotca. Organizátor menuje viac 3-členných porôt a určí, ktoré kategórie daná porota vyhodnotí.

V rámci špeciálnych kategórií sponzor danej kategórie ocení jeden model a udelí cenu podľa informácií, uvedených nižšie.

V rámci súťaže môžu udeliť osobitné ocenenia iné modelárske kluby podľa vlastného uváženia; udeľovanie takýchto ocenení sa riadi pravidlami klubu, ktorý ocenenie udelí.

Pod pojmom model sa v rámci propozícií rozumie plastikový model, miniatúra, dioráma, či súbor miniatúr v závislosti od príslušnej súťažnej kategórie.

Súťažné kategórie

Seniori

A1 Lietadlá Prúdové 1/72
A2 Lietadlá Prúdové 1/48
A3 Lietadlá Vrtuľové 1/72
A4 Lietadlá Vrtuľové 1/48
A5 Lietadlá všetky menšie ako 1/72
A6 Lietadlá všetky 1/32 a väčšie
B1 Bojová technika – pásová 1/72
B2 Bojová technika – pásová 1/48 a väčšie
B3 Bojová technika – kolesová 1/72
B4 Bojová technika – kolesová 1/48 a väčšie
B5 Bojová technika, všetky menšie ako 1/72
D1 Dioráma + Vineta 1/72 a menšie
D2 Dioráma + Vineta 1/48 a väčšie
V   Vrtuľníky

Bez rozdielu mierky a veku

F Figúrky a busty
LP Lode a ponorky
SF Sci Fi
C Civilné, úžitkové vozidlá
AM Autá, Motocykle
O Ostatné

Žiaci a Juniori (ročník 2006 a mladší)

Z1 Lietadlá a vrtuľníky 1/72 a menšie
Z2 Lietadlá a vrtuľníky 1/48 a väčšie
Z3 Bojová technika 1/72 a menšie
Z4 Bojová technika 1/48 a väčšie
Z5 Dioráma + Vigneta
Z6 Ostatné

TOP Army

ARMY Súťaž armád miniatúr z hier Warhammer 40.000, Warhammer Age Of Sigmar, Middle Earth a pod.

Organizátor si vyhradzuje právo pred začiatkom hodnotenia zlúčiť niektoré kategórie v závislosti od počtu prihlásených modelov v rámci jednotlivých kategórií.

Nesúťažné kategórie

PAP Výstava papierových modelov

Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba s neobmedzeným počtom modelov, pokiaľ splní nasl. podmienky:
– registruje každý model osobitne v príslušnej súťažnej kategórii (do špeciálnych kategórií sa modely neregistrujú, každý model bude hodnotený v rámci tých špeciálnych kategórií, do ktorých ho je možné zaradiť); spôsob registrácie viď ďalej
– zaplatí registračný poplatok za osobu nasl.:
— elektronická registrácia najneskôr 1.2.2024 – 2,00 EUR seniori, zadarmo juniori a žiaci
— registrácia na mieste 3.2.2024 – 8,00 EUR seniori, 4,00 EUR juniori a žiaci
– súťažné modely umiestni podľa pokynov organizátora na výstavnú plochu a ponechá ich tam až do vyhlásenia výsledkov, t.j. do 15:00
– podpíše súhlas so súťažnými podmienkami v zmysle týchto propozícií, súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas so zverejnením fotografií a informácií o súťažných modeloch s uvedením mena autora na sociálnych sieťach v profiloch organizátora a jeho partnerov a na stránkach organizátora a jeho partnerov

Registrácia

Registrácia bude spustená cca 1 mesiac pred termínom súťaže.

Vstupné

Deti do 4 rokov vstup zdarma. Ostatné vekové kategórie 2 EUR.

Súťažiacim sa zaplatené vstupné odpočíta od výšky registračného poplatku.

Ostatné podmienky

Tieto propozície sú záväzné pre každého účastníka výstavy a súťaže ModelCon (pre súťažiacich, divákov, predajcov).

Je zakázané dotýkať sa vystavených modelov, a to aj vlastných, po ich umiestnení na výstavnú plochu. Vlastný model je možné prevziať a odniesť až na základe odovzdania dokladu o prevzatí modelu organizátorovi.

Predaj akýchkoľvek produktov v priestoroch konania ModelCon je podmienený osobitnou dohodou medzi predajcom a organizátorom. Predajcovia sú povinní riadiť sa príslušnou legislatívou, týkajúcou sa predaja a sú sami zodpovední za jej dodržanie.

Zastúpenie na súťaži je povolené.

Počas súťaže organizátor a jeho partneri budú vyhotovovať fotografie a videozáznamy ako vystavených modelov, tak aj priestoru výstavy vrátane osôb. Fotografie a videozáznamy budú zverejnené na internetových stránkach a sociálnych sieťach. Pokiaľ návštevník, súťažiaci, alebo predajca nesúhlasí so zverejnením fotografií alebo videozáznamu svojej osoby, alebo svojho modelu, písomne požiada organizátora o vylúčenie zo zhotovenia obrazového záznamu a je povinný nosiť, resp. označiť model označením, ktoré mu organizátor poskytne.

Pri vyhodnotení súťaže a na internetových stránkach organizátora a partnerov môžu byť zverejnené mená súťažiacich, ktorí získali ocenenie spolu s názvom klubu a označením modelu, za ktorý získal ocenenie. Pokiaľ súťažiaci nesúhlasí so zverejnením uvedených údajov, písomne požiada organizátora o utajenie údajov.

Organizačný tím

Drobný Radoslav, Kánya Milan, Rašla Marek, Rozman Richard, Šácha Miloš, Varga Marek, Puškár Miloš, Jedlička Ľudovít.

Partneri

Partnerov nájdete na stránke
http://modelcon.sk/predajcovia-a-partneri/ .